top of page

Osallistamalla vaikuttavampaa TKI-toimintaa

On olemassa monta tapaa lähteä hahmottelemaan ja ideoimaan hankkeita, niiden näkökulmia ja sisältöjä. Yksin tapahtuvan ideoinnin sijaan kannattaa haastaa mukaan koko hankkeen toimijajoukko – yhdessä ideoiden ja sidosryhmiä osallistaen syntyy paitsi paljon ideoita myös vaihtelevia, uusia toimintamalleja.


Osallistamisen vaikutus hankeideoinnissa: monipuolisuus, tarpeiden tunnistaminen ja innovatiiviset ratkaisut


Osallistamisen avulla hankkeen suunnittelijat voivat hyödyntää monipuolista asiantuntemusta, kokemusta ja näkemyksiä, mikä tekee hankkeesta kokonaisvaltaisemman ja todennäköisemmin onnistuneen. Alla vielä joitain syitä, miksi osallistaminen on tärkeää vaikuttavassa hankeideoinnissa:  1. Monipuoliset näkökulmat: Osallistamisen avulla hankkeen suunnittelijat saavat erilaisia näkökulmia ja ideoita eri sidosryhmiltä, kuten yhteisöiltä, järjestöiltä, asiantuntijoilta ja muiden alojen ammattilaisilta. Tämä monipuolisuus rikastuttaa hankkeen suunnittelua ja auttaa tunnistamaan erilaisia ratkaisumahdollisuuksia.

  2. Tarpeiden tunnistaminen: Osallistamisen avulla voidaan tunnistaa kohderyhmän todelliset tarpeet ja haasteet. Osallistavassa prosessissa ihmiset voivat ilmaista omia tarpeitaan ja antaa palautetta, mikä auttaa hankkeen suunnittelijoita ymmärtämään paremmin, mitä kohderyhmä todella tarvitsee ja haluaa.

  3. Omistajuuden tunne: Kun ihmiset pääsevät osallistumaan hankkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon, heillä on suurempi omistajuuden tunne hanketta kohtaan. Tämä lisää sitoutumista ja motivaatiota hankkeen toteuttamiseen sekä vähentää vastustusta ja epäluuloa. Osallistaminen voi myös luoda kestäviä kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja, jotka tukevat hankkeen toteuttamista.

  4. Innovatiiviset ratkaisut: Osallistavassa prosessissa ihmiset voivat tuoda esiin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Moninaiset näkökulmat ja ideat voivat synnyttää luovia lähestymistapoja hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Osallistaminen voi myös auttaa tunnistamaan paikallisia resursseja ja osaamista, jotka voivat edistää hankkeen kestävyyttä ja vaikuttavuutta.

6 käytännön vinkkiä vaikuttavaan osallistamiseen TKI-toiminnassa


Seuraavassa joitakin vinkkejä osallistamisen tehostamiseksi ja laajemman näkökulman huomioimiseen:


  1. Avoimet työpajat ja ideointisessiot: Järjestä säännöllisiä avoimia työpajoja tai ideointisessioita, joissa kaikki sidosryhmät voivat tuoda esiin omat näkökulmansa ja ideoitaan. Tällaiset tapaamiset voidaan järjestää sekä fyysisesti että virtuaalisesti. Käytä tällaisissa tapaamisissa fasilitointitekniikoita, jotka auttavat kaikkia osallistujia tuomaan esiin omat ideansa.

  2. Hankeideoiden jalostamiseen suunnitellut sähköiset työkalut ja alustat: Kehittämämme yhteistyöalusta Fasplat ja sen TKI-suunnittelutyökalu, on erityisesti suunniteltu hankeideoiden jalostamiseen ja laajan sidosryhmäjoukon osallistamiseen. Fasplatin kaltaiset alustat tarjoavat valmiit prosessit ja viitekehykset, jotka tukevat hankkeen kehittämistä ja tekevät työskentelystä tehokasta. Lisäksi osallistaminen on mahdollista myös etäyhteydellä muiden yhteisöllisten työkalujen, kuten dokumenttien muokkausalustojen (esim. Google Docs), yhteisöllisten äänestys- ja päätöksentekoalustojen sekä virtuaalisten kokoustyökalujen (esim. Zoom, Teams) avulla.

  3. Osallistavat menetelmät: Käytä osallistavia menetelmiä, kuten maailmakahvila, avoin tila tai ideariihi, joissa jokainen osallistuja saa äänensä kuuluviin ja voi vaikuttaa keskusteluun.

  4. Avoimuus ja läpinäkyvyys: Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Tämä tarkoittaa, että kaikki tiedot, päätökset ja aikataulut tulee olla avoimesti saatavilla kaikille osallistujille. Avoimuus ja läpinäkyvyys lisäävät luottamusta ja sitoutumista hankkeeseen.

  5. Kuuntele ja arvosta erilaisia näkökulmia: On tärkeää, että jokainen osallistuja tuntee tulleensa kuulluksi ja että hänen mielipiteitään arvostetaan. Erilaiset näkökulmat rikastuttavat hankkeen suunnittelua ja auttavat tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja.

  6. Tukea osallistumiselle: Hankkeen toimijat voivat tarjota tukea ja koulutusta osallistumisprosessin eri vaiheissa. Tämä voi sisältää esimerkiksi koulutusta osallistamisen työkaluista, kuten Fasplat-alustasta, sekä koulutusta yhteistyötaitoja, neuvottelutaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja vaativissa tilanteissa. Tukea voidaan antaa myös ymmärtämään eri sidosryhmien näkökulmia ja tarpeita, jotta osallistuminen olisi aidosti inklusiivista ja tasavertaista. Koulutuksen ja tuen avulla kaikki osallistujat voivat tuntea olonsa valtuutetuiksi ja varustetuiksi vaikuttamaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.


Kuten näemme, osallistamisen voima ei ole pelkästään määrän lisäämisessä. Se on tapa varmistaa, että jokainen ääni, jokainen kokemus ja jokainen perspektiivi otetaan huomioon hankeideoinnissa. Osallistaminen ei vain rikasta ideoiden laatua, vaan myös parantaa koko projektin todennäköisyyttä menestyä, luomalla sitoutumista, omistajuutta ja innovatiivisia ratkaisuja.


Tässä blogikirjoituksessa esitetyt käytännön vinkit ja suositukset, erityisesti hankeideoiden jalostamiseen suunnitellun Fasplatin käyttö, ovat toivottavasti hyödyllisiä työkaluja, jotka voit ottaa käyttöön omassa organisaatiossasi tai projektissasi.


Muistutamme kuitenkin, että jokainen hanke ja organisaatio on ainutlaatuinen, joten ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa osallistaa kaikkia sidosryhmiä. Sen sijaan, osallistamisen menetelmiä ja työkaluja on mukautettava oman kontekstin mukaisesti, ottaen huomioon sidosryhmien tarpeet, resurssit ja erityisolosuhteet.


Toivomme, että olet saanut inspiraatiota ja uusia ideoita tästä blogikirjoituksesta. Haluamme rohkaista sinua ottamaan osallistamisen tosissaan ja löytämään parhaat tavat ottaa sidosryhmäsi mukaan TKI-toimintaan. Huomioidaan, että osallistaminen on avain vaikuttavampaan ja menestyksekkäämpään TKI-toimintaan.


Comments


bottom of page