top of page
Mockup_iMac on the wooden desk with a woman phoning_Moduulit koko näyttö_Fasplat-logo.png

Hyödynnä valmiita kehittämistyökaluja

Fasplatiin on rakennettu valmiita työpajamoduuleita strategiatyöhön, liiketoiminnan kehittämiseen, myynnin tueksi, vastuullisuustyöhön, tki-suunnitelmien jalostamiseen sekä muutoksen mittaamiseen. Nämä moduulit ovat kaikkien Fasplat-käyttäjien käytettävissä. 

Fasplatin työpajamoduulit

puzzle.png

UUSI
SWOT-analyysi

SWOT-analyysi moduulissa tarkastellaan perinteisen SWOT-analyysin kautta vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. SWOT-analyysi soveltuu useaan eri tarkoitukseen tai suunnitteluun. Fasplatin SWOT-analyysissa osallistujat tuottavat anonyymisti ideoita eri kohtiin, joista äänestetään parhaat ja lopuksi kommentoidaan kokonaisuus. Lopputulokseen nousee jokaiseen kohtaan 3 eniten ääniä saanutta kohtaa.

 

Tulos: Yhdessä muodostettu SWOT viitekehys

#strategia

#muutosjohtaminen 

meeting.png

UUSI
eNPS-mittari

eNPS eli Employee Net Promoter Score on pulssikyselytyyppinen kehityksen seurantamoduuli, jossa seurataan organisaation työntekijöiden suositteluindeksiä. Moduuli auttaa pysymään tiiviimmin työyhteisön pulssilla ja kehittämään työyhteisöä sekä sen tyytyväisyyttä. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti omalla applikaatiolla.

Tulos: eNPS indeksin seuraaminen

#pulssimittarit

#muutosjohtaminen #mittaaminen

results (1).png

Tuotannon mittarit

Tuotannon mittarit on pulssikyselytyyppinen kehityksen seurantamoduuli, jossa seurataan tuotannon toiminnan tehokkuutta ja sen kehitystä. Moduuli auttaa ymmärtämään paremmin tuotannon toimintaa ja sen tehokkuutta pääkysymysten avulla. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti.

Tulos: Reaaliaikainen ymmärrys tuotannon toiminnasta.

#pulssimittarit

#muutosjohtaminen #mittaaminen

potentiaali_harmaa.png

Potentiaali

Potentiaali-vaiheessa käymme läpi liiketoimintasi kokonaisuuden. Tunnistamme yhdessä mitkä ovat organisaatiosi vahvuudet ja mistä löytyy tärkein kehityspotentiaali. Toisin sanoen, tunnistamme mihin kannattaa panostaa.

Tulos: Organisaatiosi vahvuudet ja kriittiset kehitysalueet

#strategia

megatrendit_harmaa.png

Tulevaisuus

Tulevaisuus-moduulissa tarkastellaan yhdessä toimialanne tulevaisuutta yleisesti tunnistettujen megatrendien avulla. Ryhmätyöskentelymenetelmät takaavat, että kaikkien osallistujien mielipiteistä muodostuu yhteinen näkemys.

Tulos: Skenaariot toimialasi tulevaisuudesta

#strategia

keinotjaominaisuudet_harmaa.png

Mahdollisuudet

Mahdollisuudet-moduulissa ideoidaan avoimin mielin niitä keinoja, joilla voidaan vastata toimialan tulevaisuuden tarpeisiin. Pohdinnassa voidaan hyödyntää joko Tarve-vaiheessa luotuja skenaarioita tai organisaation omia skenaarioita. Moduulissa on tarkoitus etsiä paljon uusia ideoita ja mahdollisuuksia tulevaisuuden varalle. Anna siis ajatuksen lentää!

 

Tulos: Yhteinen näkemys menestyksen kannalta merkittävimmistä mahdollisuuksista.

#strategia

strategisetvalinnat_harmaa.png

Priorisointi

Priorisointi-moduulissa tunnistetaan organisaation kilpailukyvyn kannalta merkittävimmät menestystekijät. Vaiheen päätteeksi tiedetään selkeästi, mitkä ovat ne tärkeimmät kehittämiskohteet, joihin tullaan panostamaan. Työskentelyssä hyödynnetään muun muassa anonyymejä äänestysmenetelmiä osallistujien totuudenmukaisten näkemysten selvittämiseksi.

Tulos: Strategiakartta

#strategia

strategisetvalinnat_harmaa.png

Strategiakartta

Strategiakartta moduulin avulla voidaan suunnitella ja visualisoida kehitysprojektin tai must-win-battlet suoraan strategiakarttapohjaan tai luoda oman pohjan ja omat tasot. Voit lähettää tuloksen myös kommentoitavaksi muille ja näin parantaa lopputulosta.

Tulos: Visuaalinen esitys strategiasi osa-alueista.

#strategia

idea (1).png

TKI-suunnitelma

TKI-suunnitelma (tutkimus- ja kehityssuunnitelma) moduulissa terävöitämme valittua TKI-hankeaihiota yhdessä osallistuja joukon kanssa. Keräämme ensin ideoita hankkeen osa-alueisiin liittyen ja tämän jälkeen valitsemme niistä merkityksellisimmät. Lopuksi käydään kommentointikierros muodostuneesta kokonaisuudesta.

Tulos: Tiivistetty kuvaus TKI-suunnitelmasta

#hanketoiminta

route (1).png

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma-moduulissa tiivistämme liiketoimintasuunnitelman niihin keskeisiin tekijöihin, joista yrityksen liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö rakentuu sekä tunnistamme seuraavia toimenpiteitä ja toiminnan mittareita. Tuloksena syntyy tiivis ja helposti ymmärrettävä kuvaus kokonaisuudesta.

Tulos: Tiivis ja helposti ymmärrettävä liiketoimintasuunnitelma toimenpiteineen ja mittareineen.

#liiketoiminnansuunnittelu

toimintasuunnitelmat_harmaa.png

Liiketoiminta-analyysi

Liiketoiminta-analyysi -moduulissa tiivistämme liiketoiminnan niihin keskeisiin tekijöihin, joista yrityksen liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö rakentuu. Tuloksena syntyy tiivis ja helposti ymmärrettävä kuvaus kokonaisuudesta.

Tulos: Tiivis ja helposti ymmärrettävä liiketoiminta-analyysi.

#liiketoiminnansuunnittelu

route (1).png

LTS (omaan tahtiin)

LTS (omaan tahtiin)-moduulissa tiivistämme liiketoimintasuunnitelman niihin keskeisiin tekijöihin, joista yrityksen liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö rakentuu sekä tunnistamme seuraavia toimenpiteitä ja toiminnan mittareita. Tässä moduulissa työskentely ei tapahdu ryhmätyönä vaan omaan tahtiin. Tuloksena syntyy tiivis ja helposti ymmärrettävä kuvaus kokonaisuudesta.

Tulos: Tiivis ja helposti ymmärrettävä liiketoimintasuunnitelma toimenpiteineen ja mittareineen.

#liiketoiminnansuunnittelu

toimintasuunnitelmat_harmaa.png

LTS-analyysi (omaan tahtiin)

LT-Analyysi (omaan tahtiin) -moduulissa teemme liiketoiminta-analyysin ja tiivistämme liiketoiminnan niihin keskeisiin tekijöihin, joista yrityksen liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö rakentuu sekä tunnistamme seuraavia toimenpiteitä ja toiminnan mittareita. Tässä moduulissa työskentely ei tapahdu ryhmätyönä vaan omaan tahtiin. Tuloksena syntyy tiivis ja helposti ymmärrettävä kuvaus kokonaisuudesta.

Tulos: Tiivis ja helposti ymmärrettävä liiketoiminta-analyysi.

#liiketoiminnansuunnittelu

goals (1).png

Markkinointiauditointi

Markkinointiauditoinnissa luodaan yrityksesi markkinointiin liiketoiminnan tavoitteisiin perustuva lyhyen (6-12 kk) aikavälin 3-5 kohdan toimenpidesuunnitelma. Auditointi tehdään yrityksen lähtötilanne ja käytössä olevat resurssit huomioiden, ja sen tavoitteena on auttaa markkinointipanostusten priorisoinnissa, antaa työkaluja markkinoinnin budjetointiin ja tiivistää myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä.

Tulos: Tunnistettuna markkinoinnin näkökulmasta kriittisimmät kehityskohteet.

#tilanneanalyysi

savings (1).png

Taloushallinnon auditointi

Taloushallinnon auditoinnissa tunnistetaan ne taloushallinnon osa-alueet, joihin panostamalla saadaan eniten hyötyä. Auditointi auttaa muodostamaan yhteisen näkemyksen kokonaisuudesta ja auttaa keskittämään kehityspanostukset juuri eniten arvota tuottaviin kohteisiin.

Tulos: Tunnistettuna taloushallinnon näkökulmasta kriittisimmät kehityskohteet.

#tilanneanalyysi

growth (1).png

Vastuullisuusanalyysi

Vastuullisuusanalyysi-moduulissa käydään läpi organisaation ympäristöön, talouteen ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät osa-alueet (ESG-analyysi). Tuloksena tunnistetaan ne osa-alueet, joihin panostamalla saadaan erityisesti parannettua organisaation vastuullisuutta. Vastuullisuusanalyysi toimii kevyenä analyysinä nykytilanteesta ja luo pohjaa laajemmalla vastuullisuuden kehittämistyölle.

Tulos: Analyysi vastuullisuuden nykytilanteesta.

Tulos: Tiivis ja helposti ymmärrettävä liiketoiminta-analyysi.

#vastuullisuus 

skills (1).png

Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi-moduulissa käydään läpi organisaation ympäristöön, talouteen ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät osa-alueet sidosryhmien vaikuttavuuden ja oman toiminnan vaikuttavuuden näkökulmista. Tuloksena tunnistetaan ne olennaiset osa-alueet, joihin panostamalla saadaan erityisesti parannettua organisaation vastuullisuutta.

 

Tulos: Olennaisuusanalyysi vastuullisuuden osa-alueista.

#vastuullisuus 

teamwork (1).png

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys -moduulissa tunnistetaan tarkasteltavan organisaation kestävän kehityksen tavoitteet pohjautuen YK:n määrittämiin globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteita tarkastellaan organisaation nykytilan sekä mahdollisuuksien vaikuttaa tavoitteeseen näkökulmista. Tavoitteena on auttaa organisaatioita ymmärtämään paremmin omia vahvuuksia ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämisessä. Työskentelyyn voidaan osallistaa yhdestä useaan henkilöä.

Tulos: Tunnistettuna kestävän kehityksen näkökulmasta kriittisimmät kehityskohteet.

#vastuullisuus 

process (1).png

Työtyytyväisyysmittari

Työtyytyväisyysmittari on pulssikyselytyyppinen kehityksen seurantamoduuli, jossa seurataan organisaation työtyytyväisyyttä aktiivisesti tehtävään suunnatun mobiilisovelluksen avulla. Moduuli auttaa pysymään tiiviimmin työyhteisön pulssilla ja kehittämään työyhteisöä sekä –tyytyväisyyttä. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti.

Tulos: Reaaliaikainen ymmärrys työyhteisön työtyytyväisyydestä.

#pulssimittarit
#muutosjohtaminen #mittaaminen

checklist (1).png

Työturvallisuusmittari

Työturvallisuusmittari on pulssikyselytyyppinen kehityksen seurantamoduuli, jossa seurataan organisaation työturvallisuutta aktiivisesti tehtävään suunnatun mobiilisovelluksen avulla. Moduuli auttaa ymmärtämään läheltä piti -tilanteiden sekä onnettomuuksien määrän kehitystä. Lisäksi moduulin avulla voidaan seurata, kuinka turvalliseksi työpaikka koetaan ja miten tämä tunne kehittyy. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti.

Tulos: Reaaliaikainen ymmärrys työyhteisön työturvallisuudesta.

#pulssimittarit

#muutosjohtaminen #mittaaminen

competition (1).png

Myynnin mittarit

Myynnin mittarit on pulssikyselytyyppinen kehityksen seurantamoduuli, jossa seurataan organisaation myynnin aktiivisuutta, yhteistyötä markkinoinnin kanssa sekä myyjien näkemystä myynnin tehokkuudesta. Moduuli auttaa ymmärtämään paremmin myynnin aktiivisuutta ja toimintaa reaaliaikaisesti ja näin ollen parantamaan myynnin tehokkuutta. Vastaaminen kyselyyn tahtuu anonyymisti.

Tulos: Reaaliaikainen ymmärrys myynnin toiminnasta.

#pulssimittarit

#muutosjohtaminen #myynnintukena #mittaaminen

bottom of page