top of page

Hyvän hankehakemuksen merkitys

Hanketyö on olennainen osa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten TKI-toimintaa (tutkimus, kehitys, innovaatio). Vaikka itse tutkimus- ja kehitystyö onkin keskeistä, myös hankkeen alkuun saattaminen on kriittisen tärkeää. Tässä blogitekstissä keskitymme hankkeiden alkuun: hyvän hankehakemuksen merkitykseen.


Piirretty naishahmo priorisoimassa tehtäviä.

Hankkeen merkitys


Hanketyö on keskeisessä roolissa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten TKI-toiminnassa. Hankkeiden avulla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta saadaan konkreettisesti liikkeelle, ja ne mahdollistavat uusien tieteen- ja teknologianalojen kokeilun ja tutkimuksen. Lisäksi hankkeet edistävät monitieteistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä tukevat yhteistyötä teollisuuden, julkishallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa. Onnistuneet hankkeet voivat johtaa merkittäviin läpimurtoihin, uusiin innovaatioihin ja jopa yhteiskunnalliseen muutokseen. Siksi hankkeiden onnistunut käynnistäminen ja läpivienti on elintärkeää TKI-toiminnalle.


Hyvän hankehakemuksen rakentaminen


Hyvän hankehakemuksen rakentaminen on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, selkeää kirjoittamista ja yksityiskohtaista tietoa hankkeesta. Seuraavat elementit ovat avainasemassa laadukkaan hankehakemuksen rakentamisessa:


 1. Projektin kuvaus: Hyvä hankehakemus alkaa selkeällä ja yksityiskohtaisella projektin kuvauksella. Tämä osio kertoo, mitä hankkeessa aiotaan tehdä, miksi se on tärkeä ja miten se toteutetaan. Kuvaus pitäisi olla ymmärrettävä myös niille, jotka eivät ole perehtyneitä hankkeen aihealueeseen.

 2. Tavoitteet: Hakemuksessa pitäisi määritellä selkeät ja mitattavat tavoitteet hankkeelle. Tavoitteiden tulisi olla realistisia, mutta samalla haastavia. Ne auttavat osoittamaan, että olet tehnyt perusteellista suunnittelutyötä hankkeen eteen.

 3. Osallistujat: On tärkeää kuvata hankkeen osallistujat ja heidän roolinsa. Hakemuksessa pitäisi olla tietoa siitä, ketkä ovat avainhenkilöt, mitä he tekevät hankkeessa ja mitä erityistaitoja tai -kokemusta he tuovat mukanaan.

 4. Budjetti: Hyvä hankehakemus sisältää realistisen ja yksityiskohtaisen budjetin. Se näyttää, kuinka hankerahoitus käytetään ja miten se edistää hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

 5. Aikataulu: Hakemuksen pitäisi sisältää myös aikataulu, joka osoittaa hankkeen eri vaiheet ja niiden keston. Tämä auttaa osoittamaan, että hankkeen suunnittelu on tehty huolellisesti.

Lopuksi on tärkeää pitää mielessä, että hyvä hankehakemus ei ainoastaan kerro, mitä hankkeessa tehdään, vaan myös miksi se on tärkeä, ja mitä vaikutuksia sillä odotetaan olevan. Sen pitäisi vakuuttaa lukija siitä, että hankkeella on potentiaalia tuottaa merkittävää hyötyä sen tavoitealueella.


Hyvän hankehakemuksen merkitys


Hyvän hankehakemuksen merkitys on suuri hanketyössä. Se on ensimmäinen askel hankkeen toteutumisessa ja sen laatu vaikuttaa merkittävästi hankkeen mahdollisuuksiin saada rahoitusta. Seuraavat tekijät valaisevat hyvän hankehakemuksen merkitystä:


 1. Rahoituksen saaminen: Yksi tärkeimmistä syistä panostaa hankehakemuksen laatuun on rahoituksen saaminen. Hakemusten määrä ylittää usein saatavilla olevan rahoituksen, joten hakemusten täytyy erottua edukseen ollakseen menestyksekkäitä. Hyvin laadittu hakemus demonstroi projektin arvoa ja mahdollisuuksia rahoittajalle.

 2. Yhteistyökumppanien vakuuttaminen: Hyvä hakemus auttaa myös vakuuttamaan yhteistyökumppanit hankkeen arvosta ja sen mahdollisista hyödyistä. Tämä parantaa yhteistyön sujuvuutta ja tehostaa hankkeen toteutusta.

 3. Projektin suunnittelu: Hankehakemuksen laatiminen on myös tärkeä osa projektin suunnitteluprosessia. Se auttaa määrittämään projektin tavoitteet, osallistujat, aikataulut ja budjetin. Tämä puolestaan edistää projektin sujuvaa läpivientiä ja auttaa välttämään mahdollisia ongelmia myöhemmässä vaiheessa.

 4. Hankkeen näkyvyyden parantaminen: Lisäksi hyvä hankehakemus voi parantaa hankkeen näkyvyyttä ja tunnettuutta. Se toimii työkaluna hankkeen markkinoinnissa ja tiedon levittämisessä, mikä edistää sen tulosten levittämistä ja hyödyntämistä.

Kaiken kaikkiaan, hyvän hankehakemuksen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Sen laatiminen vaatii aikaa, taitoa ja resursseja, mutta sen hyödyt ovat merkittäviä. Hyvä hakemus on ensiarvoisen tärkeä hankkeen onnistumisen kannalta ja se voi olla ratkaisevassa asemassa hankkeen saamassa tuessa ja sen tulevaisuudessa.


Vinkkejä hankehakemuksen laatimiseen


Tässä muutama vinkki, joita kannattaa hyödyntää laatiessasi hyvää hankehakemusta:


 1. Täsmälliset ja selkeät tavoitteet: Hankkeen tavoitteiden tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Hakemuksessa pitäisi tuoda esille, mitä konkreettista hankkeella pyritään saavuttamaan. Tavoitteiden tulee olla mitattavia ja realistisia.

 2. Perusteellinen taustatutkimus: Hyvä hankehakemus perustuu perusteelliseen taustatutkimukseen, joka sisältää hankkeen kontekstin, tarpeiden ja mahdollisuuksien ymmärtämistä sekä aiemman tutkimuksen ja työn tuntemusta. Taustatutkimus auttaa kehittämään hankkeen idean ja toteutuksen vahvaksi kokonaisuudeksi.

 3. Hankeidean laaja jalostus: Hankeidean laaja jalostus on merkittävä tekijä hankehakemuksen onnistumisessa. Idean tulisi olla huolellisesti hiottu ja kehitetty vastaamaan hankkeen tavoitteita ja kohderyhmän tarpeita. Laaja jalostus mahdollistaa potentiaalisten haasteiden ennakoinnin ja niiden ratkaisujen suunnittelun. Hyvin jalostettu idea vakuuttaa rahoittajat hankkeen merkityksestä ja potentiaalista, ja luo vahvan perustan hankkeen toteutukselle.

 4. Osallistujien ja sidosryhmien määrittäminen: On tärkeää määritellä selkeästi, keitä osallistujia ja sidosryhmiä hankkeeseen kuuluu, ja mitä rooleja heillä on. Tämä auttaa ymmärtämään hankkeen vaikutuspiiriä ja suunnittelemaan tehokasta yhteistyötä.

 5. Realistinen aikataulu ja budjetti: Hakemuksen tulisi sisältää realistinen aikataulu ja budjetti hankkeelle. Ne auttavat osoittamaan, että olet perusteellisesti suunnitellut hankkeen ja että sinulla on selkeä suunnitelma sen toteuttamiseksi.

 6. Vaikuttavuuden suunnittelu ja arviointi: Hankkeen vaikuttavuuden suunnittelu ja arviointi on tärkeä osa hankehakemusta. Tämä tarkoittaa, että hakemuksessa tulee esittää, millaisia vaikutuksia hankkeella on tarkoitus saavuttaa ja miten näitä vaikutuksia tullaan mittaamaan ja arvioimaan.

 7. Selkeä ja ymmärrettävä kieli: Hyvä hankehakemus on kirjoitettu selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Hakemuksen tulee olla helppo lukea ja ymmärtää, jotta sen sisältö ja merkitys tulevat selväksi kaikille lukijoille.

Nämä vinkit auttavat sinua laatimaan vahvan ja vaikuttavan hankehakemuksen, joka osoittaa hankkeen arvon ja ansaitsee sen saaman tuen. Hyvällä suunnittelulla, perusteellisella taustatutkimuksella ja selkeällä viestinnällä voit varmistaa, että hankehakemuksesi onnistuu ja hankkeesi saavuttaa sen tavoitteet.


Hyödynnä Fasplatin TKI-suunnittelutyökalua myös hankehakemuksessa


Fasplatin tuloskortti, joka syntyy suunnittelutyökalun käytön seurauksena, on erityisen hyödyllinen työkalu hankesuunnittelussa ja sen hyödyntämisessä hankehakemuksessa. Tuloskortti tiivistää hankkeen ytimen ja sen tavoitteet visuaaliseen muotoon, mikä auttaa kommunikoimaan hankkeen päämäärät selkeästi ja tehokkaasti. Tämä osaltaan auttaa vakuuttamaan rahoittajat ja yhteistyökumppanit hankkeen arvosta.

Tuloskortin hyödyntäminen hankesuunnittelussa ja hankehakemuksessa auttaa tehostamaan hankkeen vaikuttavuutta. Koska tuloskortti kuvaa hankkeen tavoitteet ja päämäärät selkeästi, se auttaa myös määrittämään hankkeen vaikuttavuuden mittarit. Tämä puolestaan mahdollistaa vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Suosittelemme lämpimästi tutustumaan Fasplatin TKI-suunnittelutyökaluun ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tehostaa hankkeiden suunnittelua. Käy kurkkaamassa lisää tietoa työkalusta tästä linkistä. Fasplat voi olla juuri se työkalu, jolla nostat hankkeesi uudelle tasolle!

コメント


bottom of page