top of page

Hankkeen vaikuttavuuden merkitys ja huomioiminen hankesuunnittelussa

Hankkeiden suunnittelu ja toteutus ovat keskeisiä osia monen organisaation toiminnassa. Olipa kyse yrityksestä, järjestöstä, julkisesta toimijasta tai mistä tahansa muusta tahosta, hankkeet ovat keino saavuttaa tavoitteita ja tuottaa lisäarvoa. Hankesuunnittelun keskiössä ei kuitenkaan tulisi olla pelkästään hankkeen toteuttaminen, vaan myös sen vaikuttavuuden ymmärtäminen ja maksimointi.


Hankkeen vaikuttavuuden seuranta ja mittaaminen koko hankkeen aikana. Undraw Illustration.

Miksi vaikuttavuus hankkeessa on tärkeää?


  • Arvon tuottaminen: Hankkeen vaikuttavuus määrittää sen, kuinka paljon arvoa se tuottaa suhteessa käytettyihin resursseihin. Vaikuttava hanke voi esimerkiksi tuottaa merkittävää taloudellista, sosiaalista tai kulttuurista arvoa sidosryhmilleen.

  • Päätöksenteon tueksi: Vaikuttavuuden ymmärtäminen auttaa päätöksentekijöitä priorisoimaan hankkeita ja ohjaamaan resursseja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

  • Vastuullisuus ja läpinäkyvyys: Sidosryhmät, kuten rahoittajat, vaativat yhä useammin näyttöä hankkeen positiivisista vaikutuksista. Vaikuttavuuden arviointi ja raportointi auttavat vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Kuinka huomioida vaikuttavuus hankesuunnittelussa?

  • Selkeät tavoitteet: Hankesuunnittelun alussa on tärkeää määritellä selkeät ja mitattavat tavoitteet. Tämä antaa pohjan vaikuttavuuden arvioinnille ja seurannalle.

  • Sidosryhmien osallistaminen: Sidosryhmien, kuten kohderyhmien, asiantuntijoiden ja rahoittajien, näkemykset voivat auttaa ymmärtämään, millaisia vaikutuksia hankkeella voi olla ja miten niitä voidaan maksimoida.

  • Vaikuttavuuden mittarit: Hankesuunnitteluvaiheessa on hyvä määritellä konkreettiset mittarit, joilla hankkeen vaikuttavuutta voidaan arvioida. Näiden avulla voidaan seurata hankkeen etenemistä ja tehdä tarvittaessa korjausliikkeitä.

  • Jatkuva seuranta ja arviointi: Vaikuttavuuden huomioiminen ei pääty hankesuunnitteluun. On tärkeää seurata hankkeen vaikuttavuutta sen elinkaaren aikana ja tehdä tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin.

On syytä muistaa, että vaikuttavuus ei ole itseisarvo, vaan väline saavuttaa hankkeen tavoitteet. Vaikuttavuuden huomioiminen hankesuunnittelussa auttaa varmistamaan, että resurssit käytetään tehokkaasti ja että hankkeella on positiivinen vaikutus sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan laajemmin.


Fasplat-alustan hankesuunnitelmamoduuli - avain vaikuttavuuden seurantaan


Kun puhutaan hankkeiden vaikuttavuuden mittaamisesta ja seurannasta, Fasplat-alustan Hankesuunnitelmamoduuli nousee yhdeksi keskeisimmistä työkaluista. Tämä moduuli on kehitetty erityisesti sitä silmällä pitäen, että hankkeen vaikuttavuuden seuranta ja mittaus olisi mahdollisimman sujuvaa ja kattavaa – aina suunnitteluvaiheesta hankkeen loppuun saakka.


Vaikuttavuuden mittaaminen


Fasplat-alustan TKI- ja hankesuunnitelmamoduuleissa otetaan huomioon vaikuttavuuden monimuotoisuus. Sen avulla käyttäjät voivat tunnistaa ja valita merkittävimmät vaikuttavuuden osa-alueet, jotka ovat juuri heidän hankkeelleen relevantteja. Moduulin intuitiivinen käyttöliittymä ja joustavuus tekevät osa-alueiden valinnasta helppoa. Kun nämä osa-alueet on määritelty, on yksinkertaista rakentaa tarvittavat mittarit, jotka antavat reaaliaikaista tietoa hankkeen vaikutuksista. Lisäksi Fasplat-alusta mahdollistaa vaikuttavuuden tulosten viestinnän eri sidosryhmille selkeästi ja ymmärrettävästi, varmistaen näin hankkeen läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden.


Fasplat-alustan Hankesuunnitelmamoduuli on siis paitsi innovatiivinen myös äärimmäisen käyttäjäystävällinen ratkaisu, joka tekee hankkeen vaikuttavuuden seurannasta ja mittaamisesta tehokasta ja vaivatonta. Se on erinomainen työkalu kaikille niille, jotka haluavat varmistaa hankkeidensa todellisen arvon ja vaikutuksen.

Comments


bottom of page