top of page

Miten fasilitointi edistää tehokasta projektinhallintaa?

Projektinhallinta on olennainen osa nykypäivän liiketoimintaa, kun organisaatiot pyrkivät saavuttamaan tavoitteensa ja toteuttamaan strategiansa. Onnistunut projektinhallinta vaatii tehokasta tiimityöskentelyä, sujuvaa kommunikaatiota ja selkeää tavoitteiden asettamista. Fasilitointi on menetelmä, joka voi merkittävästi edistää projektinhallinnan tehokkuutta ja tuoda lisäarvoa projekteihin. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme siihen, miten fasilitointi voi edistää tehokasta projektinhallintaa, ja mitkä ovat sen keskeiset hyödyt.Fasilitoinnin rooli projektinhallinnassa


Selkeiden tavoitteiden asettaminen: Fasilitaattori auttaa projektiryhmää määrittelemään selkeät ja mitattavat tavoitteet, jotka ovat linjassa organisaation strategian kanssa.


Tiimityöskentelyn tukeminen: Fasilitaattori auttaa projektiryhmää toimimaan yhtenä tiiminä, edistää luottamuksen rakentamista ja tekee yhteistyöstä sujuvampaa.

Osallistava päätöksenteko: Fasilitointi tarjoaa rakenteen ja menetelmät osallistavaan päätöksentekoon, joka ottaa huomioon projektiryhmän eri jäsenten näkökulmat ja edistää päätösten hyväksymistä.


Fasilitoinnin hyödyt projektinhallinnassa

Parantunut kommunikaatio: Fasilitointi edistää avointa ja selkeää kommunikaatiota projektiryhmän välillä, mikä vähentää väärinkäsityksiä ja lisää tiedonkulun tehokkuutta.


Konfliktien ratkaiseminen: Fasilitaattori auttaa projektiryhmää tunnistamaan ja käsittelemään konflikteja, mikä parantaa ryhmän dynamiikkaa ja edistää parempaa yhteistyötä.


Tehokkaampi päätöksenteko: Fasilitointi tarjoaa rakenteen ja menetelmät päätöksenteolle, mikä vähentää päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta ja mahdollistaa nopeampia päätöksiä.


Fasilitoinnin parhaat käytännöt projektinhallinnassa

Koulutus ja valmennus: Projektiryhmän jäsenten kouluttaminen fasilitoinnin perusteisiin ja tarjoaminen valmennusta auttaa heitä ymmärtämään fasilitoinnin rooli projektinhallinnassa ja hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla.


Selkeä roolitus: On tärkeää määrittää selkeät roolit ja vastuut projektiryhmässä, erityisesti fasilitaattorin rooli. Fasilitaattori toimii projektinhallinnan tukena ja varmistaa, että fasilitointimenetelmiä ja -työkaluja käytetään tehokkaasti.

Monipuolisten fasilitointimenetelmien käyttö: Projektinhallinnassa voi olla erilaisia tilanteita ja tarpeita. Fasilitaattorin tulisi hyödyntää monipuolisia fasilitointimenetelmiä, kuten työpajoja, ryhmäkeskusteluja, visuaalisia työkaluja ja luovia tekniikoita, jotta voidaan vastata erilaisiin haasteisiin ja tarjota osallistava ja tehokas työskentely-ympäristö.

Jatkuvan arvioinnin ja parantamisen periaate: Projektinhallinta ja fasilitointi ovat jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. On tärkeää arvioida fasilitoinnin vaikutusta projektinhallintaan ja kerätä palautetta projektiryhmältä. Tämä auttaa tunnistamaan vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä parantamaan fasilitoinnin prosesseja ja käytäntöjä tulevissa projekteissa.


Fasilitointi on parhaimmillaan vahva työkalu projektinhallinnassa, sillä se edistää tehokasta tiimityöskentelyä, parantaa kommunikaatiota, auttaa päätöksenteossa ja ratkaisee konflikteja. Selkeä roolitus, monipuoliset fasilitointimenetelmät ja jatkuvan parantamisen periaate ovat avainasemassa fasilitoinnin hyödyntämisessä projektinhallinnassa. Fasilitoinnin avulla projektit voivat saavuttaa parempia tuloksia, parantaa projektitiimin yhteistyötä ja lisätä projektinhallinnan tehokkuutta.

Digitaalinen yhteistyöalusta, kuten Fasplat, johon on rakennettu valmiita työpajoja ja prosesseja, voi tarjota useita hyötyjä ja auttaa fasilitoimaan projekteja tehokkaammin. Tutustu Fasplatiin rakennettuihin valmiisiin moduuleihin!Comments


bottom of page